Раиси суди иқтисодии шаҳри Душанбе Оид ба Паёми Презденти Љумњурии Тољикистон ба Маљлиси Олї дар бораи самтњои асосии сиёсати дохили ва хориљии Љумњурии Тољикистон аз 26 апрели 2013. Паёми имсолаи Презденти Љумњурии Тољикистон ба маќоми олии ќонунгузори Љумњури дар арафаи љашни 21-уми солгарди истиќлолияти давлати Тољикистон, баъди ташкилёбии Тољикистон соли 1924 дуюмин дастоварди муќадастарини ва бузургтарини халќи Тољик мебошад рост омад. Ќайд кардан зарур аст, ки дар тамоми кишварњои муштараки ва љомеаи мутамадин инсон ва њуќуќу озодињои ў љавњаи асоси сиёсати давлатиро ташкил медињад аз тарафи љомеаи љањони арзиши Оли эътироф гардидани инсон ва њуќуќу озодињои ў гувоњи ин њаќиќат аст. Амали намудани њадафњои Оли бе ќонунњои муосир љавобгуи талаботи љомеаи ва танзимкунандаи фаъолияти бонизоми маќомоти давлати ѓайриимкон аст. Ташаккули давлати демократии њуќуќбунёд, дуняви ва иљтимои бе мављудияти ни-зоми даќиќан муайяншудаи мустаќил ва бе ѓарази суди аз имкон берун аст. Дар таъмин намудани волоияти ќонун њифзи њуќуќу озодњои инсон риояи ќонуният ва тартиботи њуќуќи наќш ва мавќеи њокимияти суди хеле бузург мебошад ва ин нуќтаро Президенти Љумњурии Тољикистон дар тамоми паёмњояшон ба Маљлиси Олї таъкид ме-намояд. Фаъолияти судњо бояд мисли оина покиза бошад ва бо масъулияти баланд дарк на-моянд, ки давлат амали намудани адолати судиро, ки бевосита ба њифзу њимояи муќадастарин ва муќадамтарин арзиш, яъне инсон ва њуќуќу озодињои ў алоќаманд ме-бошад ба маќомоти суди бовар намудааст, сањдангорию бемасъулияти дар иљрои ин рисо-лат амали нораво буда, обрўи давлатро метавонад дар арсаи љањони паст занад. Дар доираи ислоњоти конститутсиони солњои охир ба фаъолияти њокимияти суди таќвият дода шуд. Бо маќсади такмил додани асосњои њуќуќии њокимияти суди дар асоси Паёмњои солњои гузаштаи Президенти Љумњурии Тољикистон соли 2007-ум барномаи ислоњоти су-дию њуќуќи ќабул гардид, ки он дар инкишофи ин рукни мустаќили њокимият наќши ар-занда дорад. Ќабул кардани силсилаи ќонунњо, аз Кодекси мурофиавии граждани, Кодекси му-рофиавии иќтисодии Љумњурии ТОљикистон, Кодекси мурофиавии љинояти, Кодекси њуќуќвайронкунии маъмури, Конуни Љумњурии Тољикистон « Дар бораи истењсолоти їчро», ворид намудани таѓйру иловањо ба Ќонуни Конститутсиони «Дар бораи Суди Кон-ститутсиони Љумњурии Тољикистон» ба тањкими њокимияти суди мусоидат намуданд. Ќисми зиёди ваколатњои амрдињи доир ба пешбурди парвандањои љинояти ба мо-нанди ба њабс ва њабси хонаги гирифтан. хабси молу мулк, муваккатан аз вазифа дур кардан ва гайрахо мувофики Кодекси нави мурофиавии чинояти аз 1 апрели соли 2010 ба салохияти суд вогузор шуданд. Тагиротхои зикргардида салохияти судро боз хам васеъ ва масъулияти онхоро ду-чанд сахт гардонид ва аз ин ру, зарур аст, ки дар бораи пурзур намудани талабот хангоми интихоби судяхо баланд бардоштани махорату маллакаи онхо тадбирхои мушаххас анде-шида шаванд. Бо дар назардошти амали намудани Барномаи ислохоти судию хукуки дар Паеми худ ба Мачлиси Оли Президенти Чумхурии Точикистон соли 2009 зарурияти идома дош-тани ислохоти судиро таъкид намуда масъалаи тахия ва пешниходи барномаи нави му-каммали сохаро барои солхои минбаъда ба миён гузошта буданд. Аз ин хотир ба Суди Конститутсиони, Суди Оли, Суди Олии иктисоди, Вазорати адлия, Шурои адлия, ва Прокуротураи генерали супориш дода буданд, ки лоихаи харчи зудтари масъалахоро дар бораи омузиши хамачонибаи масъалаи минбаъд ба мансаби су-дяги бемухлат таъин намудани судяхое, ки дар ин мансаб зиёда аз дах сол фаъолият наму-да, худро хамчун судяи кордон ва босалохияту поквичдон нишон додаанд; дар таркиби судяхои умуми таъсис додани мансаби судяхои маъмури ва оилави аз хисоби вохидхои ам-лкунанда ва ворид намудани тагироту иловахо ба конуни дахлдори Чумхурии Точикистон бо дар назардошти васеъ гардидани салохияти судхо андешидани тадбирхои иловаги чи-хати баланд бардоштани масъулияти судяхо дар мавриди кабули карорхои конуниву асос-нок ва пешгирии омилхои коррупсиони дар фаъолияти онхо пешниход намоянд. Вобаста ба ичрои талаботи Паёми Президенти Чумхурии Точикистон ба Мачлиси Оли аз 24 апрели соли 2010 Барномаи ислохоти судию хукуки барои солхои 2011-2013 та-хия ва тасдик гардид. Президенти Чумхурии Точикистон дар Паёми имсолаашон ба Мачлиси Оли кайд карданд, ки Барномаи мазкур ба масъалахои такмили минбаъдаи сохтори суди, такмили мустакилият ва масъулияти судхо, бехтар намудани вазъи ичтимоии судяхо, инкишофи конунгузории соха ва дигар самтхои фаъолияти макомоти суди бахшида шуда дар он масъалахои мушаххас пешбини шудаанд. Дигар масъалаи мухиме, ки дар барнома кайд ва таъкид карда шудааст, таъмини дастрасии шахрвандон ба ёрии хукукии баландихтисос мебошад. Барои ноил шудан ба ин хадаф моро зарур аст, ки парвандахои дар истехсолотамон бударо хамачониба, пурра ва бегаразона барраси намуда, санадхои судии конуни кабул намоем, ба сифати тартиб до-дани хуччатхои мурофиави диккати зарури дода кадрхои хуби суди тарбия намоем. Хамчунин дар Паёмашон Президенти Чумхурии Точикистон ба Суди Конститут-сиони. Суди Оли, Суди Олии иктисоди, Шурои адлия. Вазорати адлия ва дигар макомоти дахлдори давлати супориш доданд, ки чихати таъмини фаъолияти шаффофу ошкорои суд-хо аз чумла баланд бардоштани масъулияти судяхо чихати кабули карорхои конуниву асоснок. таъмини ичрои санадхои кабулгардидаи суди, пешгири намудани конунвайрон-куни дар фаъолияти судяхо ва адвокатхо, аз чумла рох надодан ба амалхо коррупсиони, ки боиси ташвишу нигаронии чомеа гардидаанд, чобачогузории дурусти кадрхо, баланд бардоштани сатхи таххасус ва омодагии касбии судяхо махсусан судяхои чавон тадбирхои каъи андешанд. Президенти Чумхурии Точикистон дар Паёмашон бори дигар таъкид карданд, ки фаъолияти макомоти хифзи хукук ва сохторхои низоми суд ва прокуротура бояд, пеш аз хама ба таъмини амнияти милли, волоияти конун, мубориза бар зидди чинояткори, терро-ризм, экстремизм. коррупсия, хариду фуруши одамон ва тахкими сулху суботи чомеа ра-вона карда шавад. Кормандони макомотхои дар боло зикргардида бояд бо ахлоки хамида, рафтору кирдор ва ватандустиву ватанпарасти намунаи ибрати дигарон бошанд. Президенти Чумхурии Точикистон дар паёмашон бо таассуф кайд карданд. ки хо-лати номатлуби даст ба чиноят задани баъзе кормандони макомоти дар боло зикргардида, аз чумла кирдорхои коррупсиони хануз хам чой доранд, ки ин омил эътибори макомоти давлатиро кохиш дода, ба шаъну шарафи кормандони он иснод меорад, бинобар хамаи моён бахри бартараф кардани омилхои дар боло зикршуда саъю кушиш намоем.

Иштироки прокурор дар мурофиаи суди иктисоди

 Мутобики моддаи 51-и Кодекси мурофиавии иктисодии Чумхурии Точикистон Прокурори генералии Ҷумҳурии Тоҷикистон ё муовинони ў, прокурори Вилояти Мухтори Кўҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва прокурори нақлиёти Тоҷикистон ҳуқуқ доранд барои химояи манфиатхои давлати ва чамъияти ба суди иктисоди бо аризаи даъвоги мурочиат менамояд.

Прокуратураи нохияи Синои шахри Душанбе холати риояи ичрои Конуни Чумхурии Точикистон «Дар бораи сарфакунии энергия» ва дигар конунхо, ки истифодабарии максаднок, сари вакт пардохт намудани хакки истифодаи кувваи баркро ба танзим медарорад дар ЧСК «Шабакахои баркии шахри Душанбе» мавриди санчиш карор додааст.

Зимни санчиш муайян карда шудааст, ки аз чониби як чанд субъектони хочагидори хакки хизмати  барки истифодашударо мувофики мухлатхои муайян кардаи шартномахои тарафайни басташуда пардохт накардааст.

Тибки талаботи моддаи 51-и Кодекси мурофиавии иктисодии Чумхурии Точикистон ва моддаи 26-и Конуни Конститутсионии Чумхурии Точикистон «Дар бораи макомоти Прокуратураи Точикистон Прокуратураи шахри Душанбе барои химояи манфиатхои Корхонаи давлати нисбати чавобгар Корхонаи истехсолии дорувории шахри Душанбе, ЧДММ «Фулузот»-и шахри Душанбе ва Сохибкори инфироди Шарипов Ш., истикоматкунандаи шахри Душанбе бо аризаи даъвоги ба Суди иктисодии шахри Душанбе  мурочиат намудааст.

Дар рафти баррасии аризахои дар боло зикршуда муайян карда шудааст, ки дар хакикат аз тарафи субъектони хочагидор талаботи шартномахои тарафайн ва талаботхои моддахои 569, 575-и Кодекси граждании Чумхурии Точикистон ва бандхои 1.2.9-и Коидахои истифодабарии кувваи барк, ки бо Карори Хукумати Чумхурии Точикистон тахти № 84 аз  6.03.2013 сол вайрон карда шуда бо халномахои суди аз ЧДММ «Фулузот-С»-и шахри Душанбе 383207,77 сомони аз Корхонаи истехсоли дорувории шахри Душанбе 22972,43 сомони ва Сохибкори инфироди Шарипов Ш., 9133,27 сомони  ба фоидаи ЧСК «Шабакахои баркии шахри Душанбе» маблаги истифодаи кувваи барк руёнида шуд.

Дар асоси Конуни Чумхурии Точикистон  «Дар бораи бочи давлати » ва модддаи 109 Кодекси мурофиавии иктисодии Чумхурии Точикистон  аз чавобгарон барилова  ба бучаи давлат ба андозаи умуми 8308 сомони маблаги бочи давлати руёнида шудааст.

Ин бевосита хамкории Прокурори шахри Душанбе ва Суди иктисодии шахри Душанбе мебошад, ки дар натича зарархои ба давлат расонидашуда баркарор карда мешавад.